Servicii de proiectare si executie retele si bransamente electrice pana la 20kV

Servicii de proiectare si executie retele si bransamente electrice pana la 20kV

Etapele ce trebuiesc parcurse in vederea racordarii la retelele electrice de interes public

Conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 90/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008, procesul de racordare la retelele electrice de interes public se desfasoara astfel:

Se solicita operatorului de retea emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate, in oricare din urmatoarele situatii:

 • Aparitia unui loc de producere sau de consum nou, definitiv sau temporar
 • Separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator, in vederea racordarii directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea.

Se solicita operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare prin care s-a aprobat racordarea unui loc de producere sau de consum si , dupa caz, inlocuirea sau modificarea instalatiei de racordare in oricare dintre urmatoarele situatii:

 • Dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, care necesita depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare. (dezvoltarea activitatii unui producator prin montarea de generatoare noi; inlocuirea unor generatoare existente cu altele avand puterea instalata mai mare sau cresterea puterii instalate a generatoarelor existente; dezvoltarea activitatii unui consumator, respectiv cresterea puterii solicitate din reteaua electrica fata de puterea aprobata pentru locul de consum respectiv, determinata de extinderea activitatii proprii; dotarea suplimentara etc. sau de racordarea, in conditiile legii, a unui utilizator la retelele proprii.)
 • Modificarea unor elemente de natura tehnica sau administrativa ale unui loc de producere sau de consum existent fata de situatia pentru care a fsot emis avizul tehnic de racordare fara depasirea puterii aprobate prin acesta. (modificarea naturii, structurii si/sau a caracteristicilor generatoarelor; racordarea de catre utilizatorul retelei electrice a unui alt utilizator; reducerea puterii absorbite in urma separarii unui alt consumator initial racordat la instalatia sa; schimbarea denumirii unui utilizator sau a datelor de identificare a locului de consum)
 • Modificarea instalatiei de racordare realizata pentru un loc de producere sau de consum existent , fara cresterea puterii aprobate , pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului. (modificarea punctului de delimitare a instalatiilor; modificarea punctului de masurare; cresterea gradului de continuitate a alimentarii asigurat de instalatia de racordare; conditii privind alimentarea cu energie electrica ce impun modificarea sau inlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele avand alte caracteristici tehnice sau montarea de elemente noi)

 I. ETAPA PRELIMINARA DE DOCUMENTARE SI INFORMARE A VIITORULUI UTILIZATOR

Se recomanda utilizatorului sa solicite operatorului de retea informatii privind conditiile si posibilitatile de realizare a racordarii la retea a unui anumit loc de producere sau de consum, prezentandu-i datele caracteristice ale acestuia. La solicitarea utilizatorului, operatorul de retea este obligat sa ofere, gratuit, informatii generale privind:

 • necesitatea obtinerii unui aviz de amplasament sau a elaborarii unui studiu de solutie, daca este cazul
 1. posibilitatile de racordare la reteaua proprie a instalatiilor aferente locului de producere sau de consum
 • actiunile pe care trebuie sa le intreprinda utilizatorul si documentele aferente necesare, specifice fiecarei etape a procesului de racordare
 • tarifele in vigoare practicate de operatorul de retea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare si temeiul legal al acestora.

 II. DEPUNEREA CERERII DE RACORDARE SI A DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE

 Cererea de racordare sau de actualizare a avizului tehnic de racordare se face pentru fiecare loc de producere sau de consum , indiferent de perioada solicitata si de marimea puterii produse sau absorbite. Utilizatorii retelelor electrice au obligatia solicitarii avizului tehnic de racordare sau a actualizarii acestuia, dupa caz, inainte de a incepe executarea instalatiei de utilizare care urmeaza sa fie racordata iar in cazul modificarii unor elemente de natura administrativa solicitarea avizului tehnic de racordare se va face in termen de maximum 6 luni de la data producerii modificarii. Pentru obtinerea ATR si a racordarii la reteaua electrica , solicitantul se adreseaza operatorului astfel:

 • Direct
 • Prin imputernicit legal
 • Prin proiectant de specialitate.

Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea cu o cerere de racordare care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii :

a) datele de identificare a locului de producere sau de consum, a utilizatorului si, daca este cazul, a imputernicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;
b) tipul instalatiilor de la locul de producere sau de consum, pentru care se solicita racordarea: generatoare, instalatii de distributie, instalatii consumatoare etc.;
c) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare de la locul de producere sau de consum, puterea prevazuta a fi evacuata sau consumata si evolutia acesteia;
d) eventuale indicatii privind grupul de masurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia;
e) declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;

Pentru un loc nou de consum, documentatia anexata cererii de racordare trebuie sa cuprinda:

a) avizul de amplasament in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de consum respectiv;
b) studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, daca a fost elaborat;
c) datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competenta;
d) certificatul de urbanism in termen de valabilitate, in copie;
e) planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum;
f) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente;
g) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei ori cladirii in care se constituie locul de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor inchiriate, este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice;

 h) autorizatia de construire a obiectivului, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia.

Solutia de racordare se stabileste de catre operatorul de retea prin fisa de solutie sau studiu de solutie, dupa caz. Cheltuielile legate de elaborarea fisei de solutie sunt incluse in tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

III. EMITEREA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE

Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului si contine conditiile tehnico-economice de racordare la retea. In termen de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de racordare, operatorul de retea verifica documentatia depusa si transmite solicitantului factura de plata a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare. Operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita solicitantului avizul tehnic de racordare, in maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea documentatiei complete depuse de utilizator.

Pentru cazurile in care emiterea avizului tehnic de racordare la retelele electrice de distributie de medie si joasa tensiune se face pe baza unui studiu de solutie, termenul de emitere si transmitere a avizului tehnic se reduce la maximum 10 zile calendaristice. In cazul modificarii unor elemente de natura administrativa, cum ar fi: schimbarea denumirii, a datelor de identificare a locului de consum din motive administrative, schimbarea titularului locului de consum prin cumparare, mostenire etc., actualizarea avizului tehnic de racordare se face in cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii de catre utilizator.

 IV. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE RACORDARE

Dupa primirea ofertei de racordare, exprimata in avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita, in scris, operatorului de retea incheierea contractului de racordare. In cazurile in care nu se executa lucrari noi sau modificari ale instalatiilor de racordare existente, nu este necesar incheierea unui contract de racordare.

Pentru realizarea racordarii, utilizatorii achita operatorului de retea, detinator al retelei electrice, tariful de racordare stabilit conform metodologiei. Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:

a) copia avizului tehnic de racordare;
b) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau alte autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, daca este cazul;
c) autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie;
d) acordurile proprietarilor terenului, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si de servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare (numai in cazurile in care instalatia de racordare este destinata in exclusivitate racordarii unui singur loc de producere sau de consum)

V. PUNEREA SUB TENSIUNE A INSTALATIILOR DE UTILIZARE

Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face, cu respectarea termenului prevazut in contractul de racordare, dupa depunerea de catre utilizator la operatorul de retea a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia si, dupa caz, incheierea conventiei de exploatare.

Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:

a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;
b) procesele-verbale care confirma efectuarea verificarilor si receptiei la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare, buletine de incercari si altele asemenea.
c) schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora;
d) schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizata de operatorul de retea.

VI.INCHEIEREA CONTRACULUI DE FURNIZARE

Pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice trebuie sa va adresati furnizorului printr-o cerere scrisa, insotita de urmatoarele documente:

a) actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul locativ asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezinta in original si se depune in copie);
b) optiunea privind tipul de tarif aplicat (In original);
c) actul de identitate (se prezinta in original si se depune in copie);
d) avizul tehnic de racordare;
e) conventia de exploatare, daca este cazul.

La incheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice sau juridice care au calitatea de chirias, este obligatorie garantarea obligatiilor rezultate din contractul de furnizare a energiei electrice, fie de catre chiriasul insusi, fie de catre proprietarul imobilului respective.

Puneti-ne o intrebare / Scrie un comentariu (review)


* Campuri obligatorii
Contact:
SC ElSys Design SRL
Date Fiscale:
CUI:
RO 14327151
Nr. Reg. Com.:
J22/1085/2001
 
Punct Lucru Iasi:
Adresa:
IASI, Strada Razoarelor nr. 3, Bl. 946, Sc. A, Ap. 3, Parter
Telefon:
+40.232.232.690
 
Web:
www.elsysdesign.ro
Email:
office@elsysdesign.ro